Friday, March 25, 2011

2 comments:

 1. (www.musicoceanonline.com)


  Ya kundendu tusharaharadhavala
  ya shubhravastravrita
  Ya vinavaradandamanditakara
  ya shvetapadmasana |

  Ya brahmachyutashankaraprabhritibhir
  devaissada pujita
  Sa mam patu sarasvati bhagavati
  nishsheshajadyapaha || 1||


  Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai akshamalandadhana
  Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena |
  Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
  Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna || 2||

  Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka |
  Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada || 3||

  Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya |
  Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini || 4||

  Sarasvati namastubhyam varade kamarupini |
  Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada || 5||

  Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah |
  Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah || 6||

  Nityanande niradhare nishkalayai namo namah |
  Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah || 7||

  Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah |
  Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah || 8||

  Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah |
  Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah || 9||

  Mano mayimahayoge vagishvari namo namah |
  Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah || 10||

  Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah |
  Gunadoshavivarjinyai gunadiptyai namo namah || 11||  Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah |
  Sarvajnane sadanande Sampannayai namo namah || 12||

  Yoganrupaye umadevyai yoganande namo namah |
  Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah || 13||

  Ardhachandrajatadhari chandrarupe namo namah |
  Chandradityasamedevi chandrarupe namo namah || 14||

  Anurupe maharupe vishvarupe namo namah |
  Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah || 15||

  Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah |
  Nanashastra svarupayai jnanarupe namo namah || 16||

  Padmada padmavamsha padmarupe namo namah |
  Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini || 17||

  Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah |
  Brahmavishnushivachai brahmanaryai namo namah || 18||

  Kamalakarapushpa kamarupe namo namah |
  Kapali pranatayai karmadayai namo namah || 19||

  Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate |
  Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi || 20||

  Ittham sarasvatistotram
  Agastyamunivachakam |

  Sarvasiddhikaram nrinam
  sarvapapapranashanam || 21||

  ReplyDelete
 2. Svetlana Zakharova-Revelation (FULL VERSION) 08.03.08
  http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=PxwLwPqBDy0&gl=

  ReplyDelete